Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на удостоверение за назначаване на настойник или попечител

Необходими документи:

  1. искане - по образец, внася се в деловодството на община Силистра;
  2. лични карти на родителите (съпруга) или лицето посочено в молбата за настойник / попечител;
  3. документ от Психиатричен диспансер, че настойника (попечителя) е психично здрав; и че настойника (попечителя) не се води на отчет в Психиатричен диспансер;
  4. свидетелство за съдимост на настойника (попечителя);
  5. съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;
  6. за малолетни и непълнолетни - препис- извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права; решение от съд за лишаване от родителски права;
  7. удостоверение за декларирани имоти на запрещеното лице пред данъчните власти;
  8. удостоверение от ТП на НОИ за размера на получаваната пенсия;
  9. декларация от близките за имотното състояние на поднастойния.

Срок на извършване: до 7 дни от заявяването
Безплатна услуга

При повторно издаване на удостоверение таксата е 5.00 лв.

Свали формуляр