Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съставяне на акт за гражданско състояние на български гражданин с постоянен адрес в община Силистра, които са съставени в чужбина

Правно основание – чл. 37 и чл. 72 от Закона за гражданската регистрация, Раздел II, III и IV от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Допустим заявител –лицето, за което се отнася, родители или законен представител, законни наследници или трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно, лично на длъжностното лице по гражданско състояние в Общината по постоянен адрес, на осн. чл. 70, ал. 2 от ЗГР.

Необходими документи:

  1. препис или извлечение от акт за гражданско състояние, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданско състояние.
  2. искане по образец (без нотариално пълномощно) / (с нотариално пълномощно);
  3. декларация по образец:
  4. документ за самоличност;
  5. нотариално заверено пълномощно, когато се подават от трето лице.

Документите, издадени от чуждестранен местен орган трябва да са с печат АПОСТИЛ, легализирани и снабдени с превод на български език, заверен от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна или от Министерство на външните работи в Република България.

Срок на извършване - до 7 дни от датата на получаване на документа
Безплатна услуга