Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съставяне на акт за раждане или акт за смърт на български гражданин с постоянен адрес в община Силистра, въз основа на влязло в сила съдебно решение, постановено от български съд

Правно основание – чл. 40, ал. 1, чл. 44, ал. 2 и чл. 59 от Закона за гражданската регистрация, Раздел II и IV от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Допустим заявител – лицето, за което се отнася, родители или законен представител, законни наследници или трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи:

  1. Влязло в сила решение за съставяне на акт за гражданско състояние
  2. Приложими документи
  3. Заявление по образец до Кмета на Община Силистра

Срок на извършване - до 7 дни от датата на получаване на документа
Безплатна услуга

Свали формуляр