Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Образуване и разглеждане на преписка за признаване и допускане на изпълнение на чуждестранно решение и други актове касаещи гражданското състояние на български граждани с постоянен адрес в община Силистра

Правно основание – чл. 117 и 118 от Кодекса за международното частно право и чл. 57 от Административно процесуалния кодекс.

Допустим заявител – лицето, за което се отнася, законни представители, законни наследници или трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи:

  1. молба по образец (Изтегли);
  2. декларация по образец (Изтегли);
  3. документ за самоличност;
  4. нотариално заверено пълномощно, когато се подават от трето лице.

Срок на извършване – до 7 дни от датата на получаване на документа
Безплатна услуга