Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за информация и услуги

юлиян найденов кмет

Центърът за информация и услуги в Община Силистра е създаден с финансовата подкрепа на Фондация за реформа в местното самоуправление по програма „Дунавска инициатива” на Американската агенция за международно развитие и открит официално на 3 ноември 2000г. Той е един от първите в България. Общинският център за информация и услуги на гражданите е разположен на партерния етаж на административната сграда на Община Силистра. Той има ясно и разбираемо обозначение. Центърът е леснодостъпен и е създадена възможност за обслужване на всички потребители отличавайки се с добър вътрешен дизайн и с комфорт. Разполага с квалифицирани и опитни специалисти, преминали специално обучение, както преди откриването му, така и през годините на неговото функциониране. ЦИУГ предоставя около 90 административни услуги.

В него функционират следните работни места:

Длъжност Телефон
Деловодство 086/ 816 206
Работно място, обслужващо Дирекция "Устройство на територията" 086/ 816 203
Работно място, обслужващо Дирекция "Икономика" 086/ 816 205
Работно място, обслужващо Отдел "Разпореждане с общинската собственост" 086/ 816 204
Работно място, обслужващо програмите за временна заетост 086/ 816 207
Работно място за информация и попълване на формуляри 086/ 816 202
Главен експерт "Информация и услуги" 086/ 816 202
Офис на "Банка ДСК" ЕАД, който обслужва всички плащания 086/ 820 949

Работните места в Центъра за информация и услуги на гражданите са оборудвани с модерна компютърна техника и специализиран софтуер.

Центърът е създаден за улесняване на гражданите, като им предоставя реална възможност за бързо, качествено и приятно обслужване. Гражданите подават своите заявления, плащат задълженията, които имат към общината и получават необходимите документи. Заедно с това ежедневно в Центъра идват граждани, които желаят да получат някакъв вид информация или нормативен акт.

Местоположение - в сградата на Община Силистра на адрес:
улица „Симеон Велики" №33 - първи етаж
Работно време - от 08:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа

E-mail: galia@silistra.bg


Банкова сметка за плащане към Център за информация и услуги:


Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
Списък на кодове за вид плащане:
448001 - Такси технически услуги
448007 - Такси за административни услуги
448090 - Други общински такси

Всички такси са съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета с Решение №1105 на Общински съвет - Силистра, взето с Протокол №44 / 06.03.2003 г. и изм. и доп. с Решение №110 по Протокол №5 от 05.01.2008 г. от заседание на Общински съвет - Силистра.