Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
УТ.01 Издаване на скица за недвижим имот и извадка от одобрен ПУП – срок 7 дни
УТ.02 Издаване на бързи и експресни скици за недвижим имот– срок 3 дни
УТ.03 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца – срок 3 дни
УТ.04 Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – виза за проектиране-14 дни
УТ.05 Допускане изработването на нов ПУП /ПЗ и ПП/ по чл. 124а от ЗУТ – 30 дни
УТ.06 Допускане изработването на проекти за изменение на ПУП по чл. 135 от ЗУТ – 14 дни
УТ.07 Допускане изработването на КПИИ – 30 дни
УТ.08 Оценка за съответствие на проектите със съществените изисквания към строежите – чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ– 14 дни
УТ.09 Одобряване без доклад – 30 дни
УТ.10 Одобряване с доклад – 14 дни
УТ.11 Издаване на разрешение за строеж – 7 дена
УТ.12 Осъществяване на контрол по строителството – 3 дни
УТ.13 Одобряване на екзекутивна документация и инвестиционни проекти за делба на сгради – 7 дни
УТ.14 Въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория – 7 дни
УТ.15 Издаване на удостоверение за търпимост – 7 дни
УТ.16 Одобряване на Подробен устройствен план – 95 дни
УТ.17 Одобряване на подробен устройствен план /ПЗ извън границите на урбанизираната територия/ и изменение на ПУП – 95 дни
УТ.18 Служебно изработване и одобряване на проект за изменение на ПУП (вкл. § 8 от ПР на ЗУТ) – 78 дни
УТ.19 Одобряване на КПИИ – 78 дни
УТ.20 Издаване на констативен протокол след завършване на обекта в груб строеж - 14 дни
УТ.21 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 7 дни
УТ.22 Корекции или изменения в разрешение за строеж – 7 дена
УТ.23 Издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми обекти- 30 дни
УТ.24 Издаване на разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи- 30 дни
УТ.25 Нанасяне на сгради и съоръжения и издаване на удостоверения по чл.52 от ЗКИР – срок 14 дни
УТ.26 Трасиране на регулационни граници на УПИ – срок 20 дни
УТ.27 Заверени копия от документи и планове – 7 дни
УТ.28 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства -14 дни
УТ.29 Издаване на констативен протокол за съборени сгради – 14 дена
УТ.30 Заявления по проблеми - 14 дни
УТ.31 Издаване на разрешения на за извозване на БПО – 7 дни
УТ.32 Регистриране на възражения, предложения и искания по проект за ПУП - 3 дни
УТ.33 Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – 30 дни
УТ.34 Придобиване на собственост от правоимащите ползватели на имот по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 176 дни
УТ.35 Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт – 5 дни