Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Системи за управление

Декларация на ръководството


Наръчник на интегрираната система за управление
ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007
Версия: 2 | Изменение: 3


Ръководството на ОБЩИНА СИЛИСТРА приема политика за изграждане, внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на общината и за създаване на възможности за подобряване на икономическото и състояние.

Основна цел на политиката е осигуряване съответствието на предоставяните от общинска администрация услуги с нарастващите изисквания, удовлетвореността и повишаване доверието на гражданите и фирмите на територията на общината, намаляване или отстраняване на вредното въздействие върху околната среда и ефикасно управление и подобряване на условията на труд, както и ангажимент за предотвратяване на нараняванията и заболяванията за служителите на общинска администрация.

Усилията ни са насочени към ефикасно управление на всички идентифицирани процеси оказващи влияние върху качеството на предлаганите услуги, управление на въздействието върху околната среда, условията на труд, както и на обучението и квалификацията на персонала, като предпоставки за постигане на значителна удовлетвореност от страна на потребителите на предлаганите от нас административни услуги и осигуряване на съответствие с всички приложими нормативни изисквания.

Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на своите съграждани и външни партньори, се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е повишаване качеството на обслужване като абсолютен приоритет за Общинска администрация.

ПОЛИТИКАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Е ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ И КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ – ГРАЖДАНИ И ФИРМИ.

Интегрираната Система за Управление на Общинска Администрация - Силистра е представена в Наръчника и процедурите към него, както и в приложимите нормативни документи и отговаря на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Същата е в съответствие с приложимите законови и други изисквания.

За нас непрекъснатото подобряване и поддържане на ефективността на системата за управление представляват най-добрата гаранция за уважението, което отдаваме на нашите съграждани.

Ангажираният персонал от общинска администрация е отговорен за качеството на обслужване в рамките на своята служебна компетентност и се стреми към недопускане на несъответствия с определените изисквания.

Стремежите на всички служители са насочени към намаляване на въздействието върху околната среда както чрез управление на преките въздействия на Общинска администрация, така и чрез стимулиране и насърчаване на физическите и юридическите лица на територията на Общината към екологично отговорно поведение.

Отговорност на всеки служител е спазване на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и активно участие в подобряването им.

Постоянните подобрения на всички нива са решаващи за нашия успех и са сред приоритетите на Ръководството на Общинска Администрация - Силистра.

Висшето ръководство трябва да осигури изискванията на клиентите да са определени и спазвани с цел повишаване удовлетвореността на клиента.

В изпълнение на декларираната политика, Ръководството определя стратегически и краткосрочни цели. Политиката и целите на Ръководството на Общинска Администрация - Силистра подлежат на периодичен преглед с цел поддържане на актуалността и адекватността на управлението.

Политиката, Наръчника за управление и документираните процедури са задължителни за изпълнение от целия персонал, работещ в Общинска Администрация - Силистра.

Като Кмет на ОБЩИНА СИЛИСТРА поемам ангажимента и лична отговорност да осигуря всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната политика.

02 октомври 2014 година
Д-р Юлиян Найденов