Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Местни данъци и такси

Работно време:

Община Силистра, ул. „Симеон Велики” №33
Работно време: от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Приключване: от 16:00 ч. до 16:30 ч.
Изнесена каса, ул. „Добрич” №134
Работно време: от 08:00 ч. до 19:00 ч.

Телефони за връзка:
Началник-отдел "Местни данъци и такси: 086/ 816 256
Паричен салон и обслужване на граждани: 086/ 816 237, 086/ 816 291

E-mail:
mdt@silistra.bg


Уведомяваме гражданите, които дължат общински данъци и такси, че могат да превеждат дължимите суми в "Банка ДСК" ЕАД, клон Силистра, по сметката на Община Силистра.
Приходите /включително 20% ДДС/ следва да постъпват  по съответния код за вид плащане по IBAN - BG50 STSA 9300 8402 6756 00, BIC код STSABGSF.

Банкова сметка за плащане към Местни данъци и такси:


Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
  Списък на кодове за вид плащане:
 • 44 14 00 - Патентен данък
 • 44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти
 • 44 22 00 - Данък върху наследствата
 • 44 23 00 - Данък върху превозните средства
 • 44 24 00 - Такса за битови отпадъци
 • 44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
 • 44 28 00 - Туристически данък
 • 44 34 00 - Приходи от пътен данък
 • 44 65 00 - Глоби, санкции и неустойки
 • 44 70 00 - Други не данъчни приходи
 • 44 80 07 - Административни услуги
 • 44 80 13 - Такса куче
 • 44 80 90 - Радиоточка