Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Декларация за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на община Силистра

по чл. 14 от ЗМДТ

Необходими документи:

  • декларация по образец
  • копие на документа за придобиване
  • копие на квитанция за платени данъци /данък за придобиване/
  • копие на удостоверение за наследници
  • копие на документа, удостоверяващ промяната на обстоятелството

Декларацията се подава в Общинска данъчна служба в 2-месечен срок от:

  • покупко-продажбата
  • издаване на протокол Образец №16 за новопостроени сгради

При придобиване на имоти по наследство - декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството. При промяна на обстоятелствата по дадена декларация същите се декларират в нова декларация в 2-месечен срок.

Свали формуляр по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6
Свали формуляр по чл. 14, ал. 1, ал. 2
Свали формуляр по чл. 27