Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Декларация за облагане с данък върху превозните средства

по чл. 54 от ЗМДТ

Декларацията се подава в Общинска данъчна служба в 2-месечен срок от придобиване на превозното средство по постоянен адрес/седалище на собственика. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната /нов внос/; срокът започва да тече от датата на регистрацията за движение в страната. При придобиване на превозно средство по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок.

Необходими документи:

Декларация за спиране от движение, за бракуване, отчисляване при продажба или откраднато превозно средство се подава заедно със служебна бележка от КАТ/РДВР или копие на договора за покупко-продажба (Бланка).

Искане за пускане в движение на превозното средство се попълва по образец.