Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Декларация за облагане с данък при придобиване на имущества

по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ

Необходими документи:

  • декларация по образец
  • договор за дарение

От кого се подава

Декларацията се подава от:

  • приобретателят на имуществото /надарения и пр./
  • прехвърлителят или двете страни едновременно, ако е уговорено изрично
  • прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина

Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи.
Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Кога се подава

Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, в двумесечен срок от придобиването им в общината по постоянния адрес, съответно седалището на данъчнозадълженото лице.
Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация по настоящия си адрес.

Свали формуляр