Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Силистра се намира в Северен централен район за планиране на Република България. Разположена е в североизточната част на страната. На север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток - с Община Кайнарджа, а на юг - с общините Дулово и Алфатар.

Релефът на Община Силистра е равнинен, с надморска височина до 200 м., но суходолията, ориентирани към р. Дунав, му придават хълмист характер. Успоредно на Дунавския бряг се среща типична льосова гърбица. В резултат на отдалечаването на Дунавския бряг от високия откос на между долинните ридове се е образувала и крайдунавската плодородна низина - Балтата край с. Айдемир. В югозападната част на низината е разположено езерото Сребърна, подхранвано от няколко карстови извора. То е с дълбочина до 2,3 м. Обрасло е с растителност, сред която гнездят редки птици. В река Дунав са се образували няколко острова, някои от които са подходящи за отдих и туризъм.

Климатът на Община Силистра се характеризира с умерено континентален характер и попада в крайдунавската климатична подобласт. Характерно за този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата. Абсолютната минимална температура достига -32 градуса, а максималната до 40,4 градуса през 1927 година. Средногодишната температура на въздуха е 11,6 градуса. Устойчивото задържане на температурата на въздуха над 10 градуса започва през първата десетдневка на април и продължава до края на октомври - около 200 дни.

Валежите в района са неравномерно разпределени и недостатъчни, като най-големи количества падат през пролетните и ранните летни месеци, а най-малко - през зимата. Средногодишното количество е 547 мм./кв.м., което е под средното за страната. Снежната покривка се задържа 50-60 дни с дебелина 16-30 см. Преобладаващите ветрове имат югозападна посока. Дните с мъгли са средно 26 в годината.

Води. Част от селищата на Община Силистра са разположени по поречието на река Дунав. Анализът на водите на реката показва, че са годни за къпане, спорт и туризъм и се числят към ІІІ-та категория. Водоснабдяването на населението от Общината се изпълнява от фирма "Водоснабдяване и канализация" ООД, като водоизточниците са помпажни води кладенци тип "Раней".

Преобладаващият вид почви на територията на Община Силистра са черноземните, което е предпоставка за получаване на високи добиви от зърнени култури, трайни насаждения и зеленчуци. Това обуславя добре развито селско стопанство, както и свързаната с него преработвателна промишленост.

Общата площ на общината е 516 кв. км., от които 387 544 дка. са земеделска площ, 68 273 дка. горски площи и 36 226 дка. - населени места.

Селищната мрежа включва 19 населени места, от които един град - център на общината - гр. Силистра.

Населеното място Ниви Изоставени ниви Трайни насаждения Мери Населено място Водни площи и съоръжения Пътища Гори
Айдемир 36884 2970 4187 2787 3796 4696 151 5266
П. Ламбриново 4713 5 1866 638 651 89 49 314
Бабук 27240 55 802 2902 2184 75 175 2173
Ценович 6885 127 869 348 167 31 188
Брадвари 17022 547 2118 1150 10 127 16298
Пр. Иширково 27213 966 3432 1488 1 295 1553
Йорданово 14911 51 1112 2934 1290 31 151 9387
Казимир 10275 144 101 1504 738 1 48 4763
Калипетрово 30252 45 3974 3966 3198 176 435 1662
Сребърна 21982 186 407 2682 1342 6386 275 1945
Ветрен 13405 4 2122 3382 1653 3084 84 2218
Смилец 18781 21 598 1564 1512 9 133 4175
Сърпово 7052 106 23 2347 503 8 27 174
Срацимир 13308 579 716 792 100 145 4121
Българка 13141 745 210 1394 928 32 42 4369
Поп Кралево 10831 141 1856 635 3 222 5806
Главан 8477 65 2323 404 108 97
Богорово 6028 1250 361 1 210 947
Силистра 7541 122 4904 1010 3491 2783 371 1040