Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява


О Б Я ВА
от Община Силистра

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение :
“ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР – 66425.13.189, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ПОЛУЧАВАЩИТЕ ОТ ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.СИЛИСТРА”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра , или в РИОСВ - Русе, бул.”Придунавски” №20 , П.К 26, гр.Русе пощенски код 7000.

Кмет:
/ д-р Юлиян Найденов /

Публикувано на: 23 септември 2014 г. / Печат