Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 година


1. Със заповед № ОХ - 104/06.02.2015 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс във ВВС и ВМС както следва:

ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

вф.26720 – Черноморец

31

вф. 52860 – Кичево

26

вф. 36150 – Стара Загора

74

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

вф.22480 – Бургас

40

вф.38010 – Варна

194

вф.22580 – Варна

16

2. Конкурса ще се проведе по документи при спазване на изискванията на ЗРВСРБ , ППЗРВСРБ и МЗ № ОХ - 104/06.02.2015 г.

3. Кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания:
3.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
3.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
3.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
3.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
3.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
3.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

4. Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила.

5. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до съответния началник на териториална структура за водене на военния отчет по постоянен адрес, с приложени към него:
5.1. автобиография;
5.2. заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;
5.3. декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);
5.4. етапна епикриза от личния лекар и личния амбулаторен картон;
5.5. документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;
5.6. свидетелство за съдимост;
5.7. декларация, че няма друго гражданство освен българско;
5.8. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
5.9. свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военна книжка (за тези, които притежават);
5.10. декларация, че желае да бъде приет на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното в резерва (ако имат такова);
5.11. декларация, че е съгласен да участва в операции и мисии извън страната;
5.12. други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

6. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв в съответната териториална структура за водене на военния отчет – до 20.03.2015 г. включително;

7. Срокът на договор за служба в доброволният резерв да е не по-дълъг от 5 години и да не надвишава пределната възраст на кандидата за служба в доброволния резерв;

8.Срок за провеждане на конкурсите – до 30.04.2015 г.

За информация и подаване на документи :
гр.Силистра, ул.”Раковска”16, тел.086/833257, Областен военен отдел – Силистра и офисите по военния отчет в общинските центрове.
http://www.comd.bg

Публикувано на: 18 март 2015 г. / Печат