Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Процедура-търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот


“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1 - СИЛИСТРА” ЕООД, гр. Силистра, ул. “Д-р Анастас Янков” №2, тел. 086/ 820 433, на основание чл. 51б, ал. 2 от ЗОС и Наредбата за условията и реда за упражняване  на  правата на собственост  на Община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, открива процедура - търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - собственост на дружеството, а именно: помещение за АПТЕКА с площ от 50 кв. м., разположено н партерен етаж в сградата на дружеството в гр. Силистра, ул. “Д-р Анастас Янков” №2,  при следните условия:

1 .Начин на възлагане - търг с тайно наддаване;

2.Минимална месечна наемна цена със ДДС - 1400.00 лв.;

3.  Други условия:допълнително заплащане на месечната издръжка на помещението;

4. Срок на договора за наем: три години, считано от сключването му;

5.Цена  на тръжната документация:  20.00 лв.,   внесена  в  касата  на дружеството;

6. Заявление за участие се подава в счетоводството - стая №4 ежедневно в работно време от 9:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00ч. до 26.06.2015 година, или по поща/куриер на адрес: гр. Силистра, ул. “Д-р Анастас Янков” №2;

7. Търгът ще се проведе на 29.06.2015. год. от 14 часа в стая №4 в сградата на ДКЦ-1.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 01.07.2015 год. от 14 часа, на същото място.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16:00ч. на 26.06.2015 година.

Публикувано на: 18 юни 2015 г. / Печат