Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Силистра на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава


СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра на основание чл. 128,ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 124, ал. 3 от същия закон, е издала разрешения да бъде изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път I – 7 Силистра – Шумен Лот 2.2 от км 1+773 до км 55 + 535; подобект : Кръстовище втори тип при пресичането на път I – 7 с път II – 71 на км 6+600, землище на гр.Силистра, община Силистра, област Силистра; подобект : Кръгово кръстовище на път I – 7 при пресичане с път II – 21 и път III – 213 на км 9 + 200, землище на с. Калипетрово, община Силистра, област Силистра.

Кмет на община Силистра:
/Иво Андонов/

Публикувано на: 15 януари 2010 г. / Печат