Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявява конкурс за длъжността – Началник отдел "Геодезия, кадастър и услуги" в Дирекция "Устройство на територията" при Община Силистра


Общинска администрация Силистра на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗК-539 / 30. 03. 2016 г. на Кмета на Община Силистра

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР И УСЛУГИ” В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.Минимални изисквания:

  • Минимална образователна степен, необходима за длъжността - бакалавър
  • Минимален професионален опит за длъжността – 4 години
  • Минимален ранг – ІІІ– ти младши /при наличие/

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

  • Компютърна грамотност
  • Предпочитана специалност, по която е придобито образованието – технически науки

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

  • Лидерска компетентност, управленска компетентност, професионална компетентност, комуникативна компетентност, компетентност за работа в екип, ориентация към резултатите и познаване на очакванията на потребителите на услуги на администрацията

ІІ. Кратко описание на длъжността
Организира, координира и контролира дейностите в отдел „Геодезия, кадастър и услуги“, като административно-техническо обслужване на населението, свързани с геодезията и кадастъра, актуване на имоти и др. Области на дейност – проучване, проектиране, строителство, създаване и поддържане на информация, създаване и прилагане на устройствени планове, актуване на имоти, общинска собственост.

I. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе в два етапа, а именно:

  1. Тест
  2. Интервю

ІV. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността:

за ниво 16 и 1 степен в размер от 420 лв.

V­­­. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

1. Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - /образец/;
2. Професионална автобиография
3. Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност, съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - /образец/;
4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква
длъжността;

5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и копие от документ за придобит ранг /ако кандидата е работил като държавен служител/;
6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;

. Място и срок за подаване на документите за участие:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска администрация – Силистра, етаж 2, стая 204 в Дирекция „Правна” – Човешки ресурси в срок до 15. 04. 2016 г. /петък/.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното таблото до входа на Община Силистра – ул. „Симеон Велики” №33.


Публикувано на: 04 април 2016 г. / Печат