Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявява конкурс за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център /ОИЦ/ - град Силистра


ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За избор на експерт "Комуникация, информация и логистика"
в Областен информационен център /ОИЦ/ гр. Силистра, при следните условия:

Място на работа: Областен информационен център - Силистра

Минимални изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен "бакалавър"
 • Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинг, иконтрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от присъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и /или по други програми, опит в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, в работа с с информационни масиви.
 • Компютърни умения - MS Office, Internet, други софтуерни продукти;
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз / английски език, френски език и/или немски език/ /доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво/; ползването на друг от работните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Основни задачи:

 • Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ;
 • Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща, на място в ОИЦ;
 • Разпространява безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, финансирани от Структурните и Кохезионен фондове /СФК/ или ЕСИФ;
 • Събира, обобщава и предоставя информация за добри практики;

Специфични задачи:

 • Поддържа активно сътрудничество с националните, регионалните и местни медии и експертите "връзки с обществеността" на общините и областните администрации;
 • Осигурява логистиката при организирането на специални събития и подкрепя организирането на публични инициативи за популяризиране на ЕСИФ;

Провеждане на конкурса:

 • Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 • Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 • Конкурсът ще се проведе на три етапа - по документи, писмен тест и интервю.

Необходими документи:

 1. Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна на: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc;
 2. Документи, доказващи образователно степен-копие от диплома и приложенията към нея;
 3. Документи, доказващи квалификация и умение - копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/, сертификати /удостоверения/, референции и др.документи, доказващи изпълнение на изискванията;
 4. Документи, доказващи минимален експертен опит - копия от трудова/служебна/осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект/и/ др. документи, доказващи изпълнение на изискванията;

Брутна заплата в т.ч. осигурителни вноски за работодателя: 1200,00 лв.

Вид на договора: трудов /8 часа работен ден/ със срок на изпитване - 3 месеца.

Срок на договора: до 31.12.2018 г.

Място за подаване на документите:
Община Силистра, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, стая 204, Дирекция "Правна".
Документите се подават в запечатан плик с надписани: името на кандидата, телефон за връзка и позицията за която кандидатства.
Подробна длъжностна характеристика е на разположение на заинтересованите лица в :
Община Силистра, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, стая 204, Дирекция "Правна".

Срок за подаване на документите: до 16.00 часа на 04.07.2016 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Силистра, на интернет страницата на Община Силистра, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

Публикувано на: 02 юни 2016 г. / Печат