Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен експерт "Търгове и конкурси по ЗОС", отдел "РОС", дирекция "Финанси" при Община Силистра


СПИСЪК
на допуснатите кандидати
за длъжността Главен експерт "Търгове и конкурси по ЗОС" , отдел "РОС", дирекция "Финанси" при Община Силистра

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ЗК-949/08.06.2016 г. на Кмета на Община Силистра, реши:

І. Допуска до конкурс:

  1. Стоянка Стоянова Радева
  2. Генчер Мехмед Адил
  3. Ренгинар Хълми Реджеб
  4. Боряна Николова Петрова
  5. Румяна Стойчева Димитрова

Допуснатите кандидати да се явят на конкурс на 27. 06. 2016 г. /понеделник/ от 14. 00 часа в заседателната зала на Община Силистра.

Провеждането на конкурса ще премине в следния ред:

  1. Решаване на тест /чл. 24, т. 1 от НПКДС/ - включващ въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността от 14.00 часа на 27.06.2016 г.
  2. Интервю - ще се проведе с кандидатите, постигнали резултати над минималния в същия ден - 27. 06. 2016 г. от 15.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР /РОСТИСЛАВ ПАВЛОВ/

Библиография: Административнопроцесуален кодекс, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за общинската собственост, Наредба за общинската собственост, приета от Общински съвет Силистра, Закона за устройство на територията.

Публикувано на: 13 юни 2016 г. / Печат