Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобшение за издаване на подробен устройствен план


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Силистра на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройството на територията съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл.128, ал.3 от същия закон, е издала разрешения да бъде изработен подробен устройствен план за изграждане на фотоволтаична централа в имот №053032 в землището на с.Смилец с EKATTE 67526, Община Силистра.

Кмет на Община Силистра:
/инж.Иво Андонов/

Публикувано на: 16 март 2010 г. / Печат