Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява за инвестиционно предложение


О Б Я ВА

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./, Община Силистра

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение, свързано с развитие на туристически атракции.  Включва изграждане на копие на паметника на културата от категория с “Национално значение” – Римска гробница, който не попада в Националната екологична мрежа Натура 2000 или в Защитена зона.
Мястото, където ще се извършват дейностите, са поземлени имоти № 66425.501.2722 и 66425.501.2723 по Кадастрална карта на гр. Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Силистра или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

Публикувано на: 12 октомври 2010 г. / Печат