Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява за инвестиционно предложение


О Б Я ВА

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци (в т.ч. и компостиране на зелени отпадъци)” в имоти с номера: №66425.14.32,  №66425.14.122 по КК на землището на гр. Силистра, местност ”Седми пост”.Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Силистра или в МОСВ, “ул.”Уилям Гладстон” №67гр.София 1000

02.02.2011г.
гр.Силистра

ЗА КМЕТ: М. Пенчев
На основание Заповед №130/31.01.2011г.

Публикувано на: 05 февруари 2011 г. / Печат