Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление - Община Силистра, на основание чл.128, ал.(2) от ЗУТ


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Силистра, на основание чл.128, ал.(2) от ЗУТ,  съобщава, че е изработен ПУП – ПРЗ на част от местността „Меджиди Табия” в землището на гр.Силистра.

На основание чл.128, ал.(5) от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на: 17 март 2011 г. / Печат