Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление - Община Силистра, на основание чл.128, ал.2 и ал.12 от ЗУТ


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Силистра, на основание чл.128, ал.2 и ал.12 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен ПУП парецеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите  на урбанизираните територии за обект: „Преносен газопровод  високо налягане и АГРС Силистра” през имоти по КВС на с.Главан, с.Богорово, с.Срацимир, с.Българка, с.Бабук, с.Майор Ценович, с.Калипетрово, гр.Силистра, Община Силистра, Област Силистра.

На основание чл.128, ал.(5) от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на: 17 март 2011 г. / Печат