Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява за инвестиционно предложение


О Б Я В А

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./,

У В Е Д О М Я В А М:

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Силистра като бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на Оперативна програма „Регионално развитие”, има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Силистра, Община Силистра”. Обектът ще се изгражда в имот частна общинска собственост (акт №4332/14.12.2007г.) с идентификатор 66425.501.3164 по Кадастралната карта на гр. Силистра (ул. „Капитан Кръстев”, в жилищен квартал „Дунав” на гр. Силистра).
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Силистра или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, №20, пощенски код 7000.

31.03.2011 г.
гр. Силистра

За Кмет: Милен Пенчев
на основание заповед № 333/15.03.2011г.

Публикувано на: 01 април 2011 г. / Печат