Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява


ОБЯВА
от Община Силистра

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:
“ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ №000007 – ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МАЙОР ЦЕНОВИЧ ОТ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД АЦØ80ММ. ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА”
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра , или в РИОСВ - Русе, бул.”Придунавски” №20 , П.К 26, гр.Русе пощенски код 7000.

Публикувано на: 07 март 2013 г. / Печат