Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление за провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за настаняване от семеен тип за деца


ОБЯВЯВА

Във връзка с разкриването на нова социална услуга на територията на Община Силистра и Заповед № ЗК – 145 от 04.02.2014 г. на Кмета на Община Силистра, като представя следното

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА,

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 Ръководител/Социален работник  – 1 щ. бр.

 • Детегледач – 4 щ. бр.
 • Домакин – 1 щ. бр.

 І. Изисквания за длъжността Ръководител/Социален работник

1. Минимални изисквания:

 • Образование – висше; образователно - квалификационна степен „бакалавър”,
  • Предпочитана специалност - хуманитарни дейности, социални дейности, икономика, медицина, право;
  • Професионален опит – минимум 1 /една/ година

  2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Управленски опит, умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността
  • Компютърна грамотност
  • Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на ЦНСТ ;
  • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи.

Характер на работата:

Отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти.Оказва подкрепа и грижа на децата в Центъра.  

ІІ. Изисквания за длъжността Детегледач – 4 работни позиции  

1. Минимални изисквания:

 • Образование – средно

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи, и нормативната база за предоставяне на социални услуги. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи.
 • Компютърна грамотност
 • Стажа и опита се считат за предимство
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

Характер на работата:

Ежедневни грижи за деца и младежи, придружаване, възпитание и организиране ежедневието в ЦНСТ. Отговаря за живота и здравето на децата, настанени в социалната услуга и взема участие в създаването на близка до семейната среда. Предоставя образователни и занимателни дейности, формира общи занимания, умения, отношения, ценности и отговорности у децата.

ІІІ. Изисквания за длъжността Домакин 

 1. Минимални изисквания:

 • Образование – средно 

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи.
 • Компютърна грамотност;
 • Стажа и опита се считат за предимство;
 • Да имат комуникативна и организационна компетентност и умение за работа в екип.

Характер на работата:
Води необходимата отчетност по приемането, предаването и складовата наличност на ЦНСТ, стопанисване и движение на материалните активи и носи отговорност за повереното му имущество. Подпомага персонала и потребителите на социалната услуга.

Начин на провеждане на подбора
1. Разглеждане на подадените документи
2. Интервю  

Необходими документи за участие в процедурата по подбор

1. Заявление за участие - по образец
2. Професионална автобиография
3. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера – трудова книжка, служебна, осигурителна  книжка (копие)
4. Документ за завършено образование (копие)
5. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива
6.  Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността за която кандидатства – по образец

Място и срок за подаване на документите
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Общинска администрация – Силистра, етаж 2, стая 204 в Дирекция „Правна” – Човешки ресурси до 14. 02. 2014 г. /петък/ включително.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното таблото до входа на Община Силистра – ул. Симеон Велики № 33 и на сайта на Община Силистра – www.silistra.bg

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап - Интервю.

Списък за крайните резултати и класиране на кандидатите.

 

Публикувано на: 05 февруари 2014 г. / Печат