Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №61 / 23.11.2015 г.


ДО
Милена Цвяткова Тодорова
ул. „Сан Стефано” № 8, ет. 2, ап. 5
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00DYVG F.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 61
гр. Силистра 23.11.2015г.

Община – Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: „ПУП – ИПРЗ и работен устройствен план за УПИ VII3742, кв. 185 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, Община Силистра”.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 16 декември 2015 г. / Печат