Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №63 / 27.11.2015 г.


ДО
Ивайло Йорданов Боев
ул.“Родопи“ № 1,вх.1,ет.11,ап.38
гр. Русе

Настоящото обявление № 63 /27.11.2015г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес гр. Русе, ул.“Родопи“ № 1,вх.1,ет.11,ап.38.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 63
гр. Силистра 27.11.2015г.

Община – Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: „ ПУП – изменение на плана за регулация за УПИ ІХ 2187, кв. 160 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра”
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 22 декември 2015 г. / Печат