Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ  съобщава, че е изработен „ПУП – парцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на землищата на с. Брадвари, с. Йорданово, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Полковник Ламбриново и с. Айдемир, община Силистра”.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения, и искания до общинската администрация.

Публикувано на: 06 януари 2016 г. / Печат