Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №59 / 10.11.2015 г.


ДО
Марияна Куртева Шмидт
ул. „Стара планина” № 16А, ет. 3, ап. 9
гр. София

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00DYUY W.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 59
гр. Силистра 10.11.2015г.

Община – Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: „ПУП – ИПР за УПИ ХIII за газостанция, кв. 2 по плана на ПЗ „Запад”, гр. Силистра, Община Силистра”.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 19 януари 2016 г. / Печат