Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-76 / 12.01.2016 г.


ДО
Магдалена Иванова Боева
ул.“Хаджи Гьока Павлов“ № 18,вх.5,ап.13
гр. Пловдив

Настоящата Заповед № ЗК-76/12.01.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес гр. Пловдив, ул.“Хаджи Гьока Павлов“ № 18,вх.5,ап.13.

З А П О В Е Д
№ ЗК-76
гр. Силистра 12.01.2016 г.

Община – Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: „ПУП – изменение на плана за регулация за УПИ ІХ 2187, кв. 160 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра”
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.

Публикувано на: 22 януари 2016 г. / Печат