Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-2114 / 30.12.2015 г.


ДО
Василка Добрева Драганова
ул.“Добруджа“ № 29
гр. Силистра 

Настоящата Заповед № ЗК-2114/30.12.2015г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес гр. Силистра, ул. “Добруджа“ № 29.

З А П О В Е Д
№ ЗК-2114
гр. Силистра 30.12.2015 г.

Община – Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект:  „ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІІІ- 1987,1990, кв. 166 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра”
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.

Публикувано на: 28 януари 2016 г. / Печат