Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Обявление


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен „ПУП – ПП за подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България” ЕООД в землището на с. Айдемир и с. Сребърна, община Силистра”

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения, и искания до общинската администрация.

Публикувано на: 09 февруари 2016 г. / Печат