Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №ЗК-145 / 11.02.2016 г.


ДО
Снежина Енева Георгиева
ул. „Хан Крум” № 50
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-145 / 11.02.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. „Хан Крум” № 50, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00E57K 3.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-145
гр.Силистра 11.02.2016 г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-145 от 26.01.2016г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: „ Изменение на плана за регулация за УПИ X328 в кв. 46 по плана на с. Смилец, Община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 11 февруари 2016 г. / Печат