Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-104 / 19.01.2016 г.


ДО
Милена Симеонова Василева
ул. „Стефан Караджа“ №5
гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-104 / 19.01.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. пратката не е потърсена от получателя, видно от известие за доставка № ИД PS 7500 00ЕА6О В

З А П О В Е Д
№ ЗК-104
гр. Силистра 19.01.2016 г.

Община – Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: „ПУП – ИПРЗ за УПИ VII3742, кв. 185 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, община Силистра”
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.

Публикувано на: 12 февруари 2016 г. / Печат