Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение за осигуряване на обществен достъп


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № 1762 / 11.02.2016 г. е постъпила информация от “Брамак ПС” ЕООД, гр. Силистра за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за “ПУП план схема за газопровод преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 66425.514.483, 66425.514.367 и 66425.514.347 по КК и КР на гр. Силистра и газификация на котелно и технологични съоръжения в завод “Брамак ПС” ЕООД с местонахождение гр. Силистра, пром. зона “Запад”, имот с идентификатор № 66425.514.347

2. В периода от 08.03.2016 – 21.03.2016 г.  от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация  заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 08 март 2016 г. / Печат