Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение за осигуряване на обществен достъп


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № 1408 / 05.02.2016 г. е постъпила информация от ET “Елица-Р-Йордан Радулов”, гр. Силистра за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за “Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за напояване и противопожарни нужди” с местоположение имот с идентификатор 66425.514.374 гр. Силистра, пром. зона “Запад”

2. В периода от 10.03.2016 – 23.03.2016 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 10 март 2016 г. / Печат