Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-269/ 16.02.2016 г.


ДО
Пламен Иванов Николов
УЛ. „Н. Й. Вапцаров“ № 55, ет. 4, ап. 23
ГР. СИЛИСТРА

Настоящата Заповед № ЗК-269 / 16.02.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. пратката не е потърсена от получателя, видно от известие за доставка № ИД PS 7500 00ЕGM0 9

З А П О В Е Д
№ ЗК-269
гр. Силистра 16.02.2016г.

Община – Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: „ПУП – ИПРЗ за УПИ XIIIза автобаза, бензиностанция, газостанция, кв. 39 по плана на ПЗ „Запад”, гр. Силистра, община Силистра, ПИ № 66425.514.136 по КККР на гр. Силистра”
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.

Публикувано на: 12 март 2016 г. / Печат