Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №14 / 14.03.2016 г.


ДО
Гинка Иванова Иванов
ул.“Хан Крум“ № 3
гр. Силистра

Настоящото обявление № 14 /14.03.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес гр. Силистра, ул.“Хан Крум“ № 3.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 14
гр. Силистра 14.03.2016 г.

Община – Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: „ ПУП – изменение на план за застрояване и РУП за УПИ ХІV 8972 за обществено обслужване, кв. 177 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра”
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 16 март 2016 г. / Печат