Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №15 / 14.03.2016 г.


ДО
Невен Емилов Борисов
ул. „Красна поляна” №9,ет. ап.7
с. Калипетрово
Община Силистра

Настоящото обявление № 15 /14.03.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес с. Калипетрово, ул. „Красна поляна” №9,ет. ап.7.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 15
гр. Силистра 14.03.2016 г.

Община – Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: „ ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ ІІ за индивидуално и групово жил. строителство , кв. 29 по плана на ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра”
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 23 март 2016 г. / Печат