Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №11 / 08.03.2016 г.


ДО
Атанас Димитров Курдов

ул.“Патриарх Евтимий“ № 35

гр. Силистра

Настоящото обявление № 11/08.03.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес гр. Силистра, ул. “Патриарх Евтимий“ № 35 видно от известие за доставяне ИД PS 7500 00EI2L C.

O Б Я В Л Е Н И Е
11
гр. Силистра
08.03.2016г.

Община – Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: ”ПУП – ИПР – за УПИ XXV121 , кв.26 по плана на гр. Силистра – извън ЦГЧ , община Силистра”
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 05 април 2016 г. / Печат