Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Силистра


ДО
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР
ОБЩИНА АЛФАТАР
УЛ. ”ЙОРДАН ПЕТРОВ” №6
ГР. АЛФАТАР ПОЩ. КОД 7570

ДО
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
УЛ. ”ГЕОРГИ ТОКУШЕВ” №10
С. КАЙНАРДЖА ПОЩ. КОД 7550

ДО
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИТОВО
ОБЩИНА СИТОВО
УЛ. “ТРЕТИ МАРТ” №72
С. СИТОВО ПОЩ. КОД 7583

ДО
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
УЛ. “ВИТОША” №44
ГР. ГЛАВИНИЦА ПОЩ. КОД 7630

ДО
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО
ОБЩИНА ДУЛОВО
УЛ. ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №18
ГР. ДУЛОВО ПОЩ. КОД 7650

Относно: Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Силистра

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ,

В изпълнение на чл. 25, ал. 3 от Закон за управление на отпадъците, Ви каня да присъствате на общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Силистра. Заседанието ще се проведе на 07.04.2016 г.(четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Силистра.

Дневния ред на заседанието ще бъде :

1. Избор на председател на Общото събрание

2 Отчет на напредъка по взети решения от последното общо събрание.

3. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница - гр. Силистра – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в т.ч :
- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.;
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от тяхното законово въвеждане през 2011 г.
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото.

4. Финансиране на дейности свързани с изготвянето на морфологични анализи на отпадъците на общините и програми за управление на отпадъците, чрез разходване на част от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци .

5. Други.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 28 март 2016 г. / Печат