Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-445/ 17.03.2016 г.


ДО
Пенка Михайлова Станчева
ул.“Балчик“ № 6
гр. Силистра 

Настоящата Заповед № ЗК-445/17.03.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес гр. Силистра, ул.“Балчик“ № 6.

З А П О В Е Д
№ ЗК-445
гр. Силистра 17.03.2016 г.

Община – Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: „ПУП – изменение на плана за регулация  за УПИ ІІ- 2809 и УПИ І -2639, 2640, 2648, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 8843- за КЖС   кв. 82  по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра” 

 На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.

Публикувано на: 14 април 2016 г. / Печат