Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №27 / 26.04.2016 г.


ДО
Неизвестен собственик
на поземлен имот №66425.501.6187
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 27 /26.04.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото в КРНИ липсва информация за собственика на ПИ №66425.501.6187по КККР на гр. Силистра.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 27
гр. Силистра 26.04.2016 г.

Община – Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: „ ПУП –изменение на регулационен план за УПИ ІХ-6186,6187 и УПИ ХІІ-6184,6185 , кв. 170 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра”
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 26 април 2016 г. / Печат