Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №21 / 11.04.2016 г.


ДО
Петранка Николова Неева - Килева
ж.к. "Надежда - 3" № 333, вх. А, ет. 2, ап. 5
гр. София

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателят е непознат на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00ELI6 G.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 21
гр. Силистра 11.04.2016г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VI3440, 3439, кв.278 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 27 април 2016 г. / Печат