Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение


До
Мая Георгиева Мирчанова
ул. "Петър Ангелов" № 14, ЕТ. 1, АП. 105
гр. Свищов

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. получателят се е преместил от посоченият адрес гр. Свищов, ул."Петър Ангелов" № 14, ет. 1, ап. 105, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00ELXW L.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-533 / 30.03.2016г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "ПУП - ИПРЗ за УПИ Х2973, 2984, 2985, 2973, кв. 179 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, Община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" № 33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Публикувано на: 27 април 2016 г. / Печат