Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води


В изпълнението на задълженията произтичащи от чл. 62а, ал. 3 т. 1 от Закона за водите Община Силистра  уведомява всички заинтересовани лица, че e полученoтo съобщениe от Басейнова дирекция "Дунавски район", относно откриването на процедура за  издаване на разрешително за водовземане от подземни води (водно тяло BG1G0000QAL12 - Порови води в Кватернера - Айдемирска низина) с 2 бр.  шахтови кладенци: "ШК - Раней 2-Фазерлес-Силистра" (основен), и ШК "Раней" 6-Фазерлес-Силистра" (резервен) разположен в имот № 66425.514.5.

Приложение: Съобщение от БД "Дунавски район" изх. № ПВ-00045 / 27.04.2016 г.

Публикувано на: 05 май 2016 г. / Печат