Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-750 / 04.05.2016 г.


ДО
Неизвестен собственик
на ПИ № 66425.500.7004
по КККР на гр. Силистра

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. собственика на ПИ №66425.500.7004 по КККР на гр. Силистра е неизвестен.
Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-750 / 04.05.2016 г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ-за индивидуално групово жил. строителство, кв. 29 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, Община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" №33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Публикувано на: 10 май 2016 г. / Печат