Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-713 / 26.04.2016 г.


ДО
Димитър Петров Димитров
ул. "Н. Й. Вапцаров" № 9
гр. Силистра

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-713 / 26.04.2016 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: гр. Силистра , ул. "Н. Й. Вапцаров" № 9, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00ЕОТ3 R.

З А П О В Е Д
№ ЗК-713
гр. Силистра 26.04.2016г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ИПР - за УПИ XXV121 , кв.26 по плана на гр. Силистра - извън ЦГЧ , община Силистра"
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 19 май 2016 г. / Печат